16November12-IMG_2614


Karl-Marx-Straße mit Magdalenenkirche